Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Učesnici u saobraćaju pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou, ako se uređaj za zatvaranje saobraćaja počeo spuštati dužni su:    Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Zaustaviti se
   Požuriti sa prelaskom

2)

Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje sa vozilom:   Ako je put na koji se uključuje označen saobraćajnim znakom kao put sa prvenstvom prolaza
   Ako se vozilom uključuje sa zemljanog puta na put sa kolovoznim zastorom
   Ako se vozilom uključuje sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj
   Ako nakon uključivanja skreće u deno


3)

Vozač kome je dat znak za preticanje sa njegove lijeve strane dužan je:   Pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza
   Ne povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče
   Odgovoriti zvučnim znakom upozorenja

4)

Ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila,

vozač je dužan:   Pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza
   Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Upotrijebiti zvučni znak upozorenja
   Pomjeriti vozilo prema sredini kolovoza


5)

Na javnom putu van naselja, u slučaju potrebe zaustavljanja ili parkiranja vozila vozač je dužan, zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza:   Uvijek
   Zavisno od vremenskih prilika
   Samo u uslovima smanjene vidljivosti

6)

Kada je dozvoljeno pomoću užeta na putu vući motorno vozilo?   Kad su ispravni uređaji za upravljanje i uređaji za zaustavljanje
   Zavisno od vremenskih prilika
   Kad je ispravan samo uređaj za zaustavljanje

7)

Vozač koji vrši radnju skretanja vozilom na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je   Smanjiti brzinu kretanja vozila i oprezno upravljati vozilom
   Obavezno se zaustaviti
   Propustiti pješake koji su stupili na kolovoz

8)

Da li je dozvoljeno da se na autoput uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati?   Ne
   Samo u uslovima dobre vidljivosti
   Da

9)

Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povrijeđenih lica ili je nastala veća materijalna šteta, dok se ne izvrši uviđaj:   Ne smije konzumirati alkohol
   Smije konzumirati alkohol do količine od 0,3 g/kg.

10)

Poslije saobraćajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta,
vozači su dužni?   Ukloniti vozila sa kolovoza i razmijeniti lične podatke, popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi
   Nastaviti kretanje vozilom sa naročitom opreznošću

11)

Da li je vozač dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom?   Ne
   Da

12)

Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju/podkategoriju
A1, A, B ili C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom:   Na putu sa mokrim kolovozom
   Na autoputu brzinom većom od 120 km/h
   Koje nije obilježeno posebnim znakom

13)

Da li je vozač dužan kada se danju kreće putem van naselja, prije dolaska na prevoj na kome je otežano mimoilaženje upotrijebiti zvučni znak upozorenja?   Dužan je upotrijebiti zvučni znak upozorenja
   Nije dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja
   Nije regulisano propisom

14)

Da li je dozvoljeno isticanje međunarodne oznake druge države na vozilima registrovanim
u Bosni i Hercegovini?   Da
   Ne
   Ne, ako napuštaju teritoriju Bosne i Hercegovine

15)

U kom roku je vlasnik vozila dužan da odjavi vozilo ako je prodato, uništeno ili otpisano?   U roku od 15 dana
   U roku od 30 dana
   U roku od 12 mjeseci

16)

Šta se podrazumjeva pod pojmom „kolovoz“?   Dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila
   Dio bočne strane puta
   Dio puta namijenjen za kretanje pješaka

17)

Šta mora učiniti vozač kad prilazi vozilom obilježenom pješačkom prelazu?   Upravljati vozilom sa naročitom opreznošću
   Obavezno zaustaviti vozilo
   Prilagoditi brzinu vozila tako da, u slučaju potrebe, može blagovremeno zaustaviti vozilo
   Privremeno zaustaviti vozilo i sačekati prelaza pješaka


18)

Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je   Prodavati proizvode
   Prodavati samo alkoholne proizvode
   Podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja

19)

Da li je vozaču zabranjeno da za vrijeme upravljanja vozilom u saobraćaju na javnom putu koristi mobilni telefon?   Da, osim u slučaju da je mobilni telefon prilagođen upotrebi u vozilu
   Nije, ukoliko je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku
   Nije, ukoliko je vozilo zaustavljeno po znaku i naredbi ovlaštenog lica

20)

Da li vozač smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila:   Da
   Ne, osim u slučaju neposredne opasnosti

21)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je   Elektronska naplata putarine
   Zabrana korištenja radio-aparata u vozilu

22)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Niša za zaustavljanje vozila u slučaju opasnosti
   Prostor rezervisan za zaustavljanje vozila javnog gradskog prevoza

23)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Radionica za popravak guma
   Mjesto gdje možete kontrolisati pritisak u gumama

24)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Povećavati pažnju;
   Pružiti pomoć povrjeđenim u saobraćajnoj nezgodi
   Povećavati brzinu kretanja vozila

25)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Ulazak u područje u kojem postoji povećana opasnost od izbijanja nekontrolisanog požara
   Ulazak u područje gdje je izletnicima dozvoljeno paljenje vatre

26)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Blizina mjesta na kojem se nalazi autopraonica
   Blizina mjesta gdje je zabranjeno pranje vozila

27)

Koje značenje ima znak koji daje ovlašteno lice na raskrsnici?   Dozvoljen prolaz vozilima koja dolaze sa bočnih strana ovlaštenog lica
   Obavezno zaustavljanje za sva vozila ispred raskrsnice

28)

Dvostruka isprekidana linija služi za obilježavanje:   Saobraćajnih traka sa izmjenljivim smjerom kretanja na kojima je saobraćaj regulisan uređajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova
   Saobraćajne trake koju mogu koristiti samo vozila sa pravom prvenstva prolaza

29)

Kada će vozač koji upravlja vozilom koje prevozi opasne materije koristiti ovaj znak?   Kad vrši prevoz na temperaturi ispod 0 ˚C
   Kad vrši prevoz opasnih materija na povišenoj temperaturi

30)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Obavezno voziti ulijevo
   Nastaviti kretanje vozilom pravom

31) Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici mora postupiti
 vozač vozila broj 1?


   Proći kroz raskrsnicu prije vozila broj 2, a propustiti vozilo broj 3
   Propustiti vozilo broj 2 a zatim proći kroz raskrsnicu prije vozila broj 3

32)

  Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
  u situaciji kao na slici?   3 – 1 – 2 – 4
   4 – 2 – 1 – 3
   3 – 4 – 2 – 1

33)

Koji   je  redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u
  situaciji   kao na slici   2 – 3 – 1
   2 – 1 – 3
   3 – 1 – 2

34)

  Da li  je u saobraćajnoj situaciji  kao na  slici
  dozvoljeno izvršiti radnju polukružnog okretanja vozilom?   Da
   Ne

35)

U saobraćajnoj situaciji  kao na slici,  koji učesnik u   saobraćaju mora sačekati i propustiti  drugog učesnika ?   Broj 2
   Broj 1

36)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   2 – 3 – 1
   3 – 1 – 2
   1 – 3 – 2

37)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   3 – 2 – 1
   2 – 1 – 3

38)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   1 – 3 – 2
   2 – 3 – 1
   2 – 1 – 3

39)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   1 – 3 – 2 – 4
   3 – 2 – 1 – 4
   3 – 1 – 2 – 4
   1 – 4 – 2 – 3


40) Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici mora postupiti
vozač vozila broj 2?


   Zaustaviti se i propustiti vozilo broj 1
   Proći prije vozila broj 1