Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Ulica može da ima:   Samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja
   Jednu saobraćajnu traku s tim da se odgovarajuće proširenje mora nalaziti na svakih 50 m.
   Najmanje dvije saobraćajne trake

2)

Koliki broj kaznenih bodova se može odrediti vozaču motornog vozila koji je prekršajnim nalogom odnosno sudskim rješenjem kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini?   Dva, tri i pet bodova, što je određeno kaznenim odredbama zakona
   Jedan i dva boda, zavisno od težine učinjenog prekršaja
   Dva i tri boda koja utvrđuje sud prilikom određivanja kazne

3)

Na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima (van naselja) vozač ne smije vozilom da se kreće   Brzinom većom od 130 km na čas
   Brzinom većom od 120 km na čas
   Brzinom većom od brzine određene saobraćajnim znakom postavljenim na putu
   Brzinom većom od 100 km na čas


4)

Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima
koja se razvrstavaju u   Kategorije A, B, C, D i E
   Kategorije A, B, BE, C, CE, D i DE
   Potkategorije F, G i H
   Potkategorije A1, B1, C1, D1, C1E i D1E


5)

Vozila sa pravom prvenstva prolaza su:   Vozila službe hitne pomoći, vatrogasna vozila i vojna vozila
   Vozila inspekcijskih službi
   Vozila policije, sudske policije i Granične policije BiH

6)

Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije:   Da polukružno okreće vozilo
   Da upravlja vozilom brzinom većom od 40km/h
   Da se vozilom kreće unazad
   Da zaustavlja vozilo


7)

Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju, na vozilu:   Moraju biti upaljena duga svjetla
   Moraju biti upaljena svjetla za označavanje puta
   Moraju biti upaljena kratka svjetla

8)

Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužan je   Da obavezno zaustavi svoje vozilo i propusti vozila pod pratnjom
   Da ustupi prvenstvo prolaza, omogući nesmetan prolaz vozilima pod pratnjom, a po potrebi i zaustavi svoje vozilo
   Da umjesto dugih svjetala noću upotrijebi kratka svjetla za osvjetljavanje puta
   Da se strogo pridržava naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastavi tek kad prođu sva vozila pod pratnjom


9)

Pod pojmom biciklistička staza podrazumijeva se:   Izgrađena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom
   Dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu

10)

Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju:   Samo na kratkom dijelu puta
   Na prevojima na kojima je preglednost nedovoljna
   Pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju

11)

Koja je najveća dozvoljena brzina kretanja vozilom na putevima u naselju, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno?   80 km/h
   50 km/h
   60 km/h

12)

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je:   Propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode
   Propisani obrazac koji vozač popunjava posle obavljenog tehničkog pregleda vozila

13)

Da li vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na posebno određenim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćaјem mora imati upaljena svjetla?   Mora
   Ne mora

14)

Koja je najveća dozvoljena brzina kretanja za autobuse kojima se obavlja organizovani
prevoz djece?   60 km/h
   80 km/h
   70 km/h

15)

Da li vozač može danju da upotrijebi svjetlosni znak upozorenja?   Da, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu
   Ne, svjetlosni znak upozorenja se upotrebljava samo noću

16)

Vozač vozila kojem je dat znak za preticanje sa njegove lijeve strane ne smije?   Smanjivati brzinu kretanja svog vozila
   Povećavati brzinu kretanja vozila dok se drugim vozilom vrši radnja preticanja
   Uključiti desni pokazivač smjera radi isključivanja vozilom iz saobraćaja

17)

Kako ćete postupiti kada se sa vozilom približavate prelazu puta preko željezničke pruge u nivou na kojem nema uređaja za zatvaranje saobraćaja, niti uređaja za davanje znakova
kojim se najavljuje približavanje voza   Zaustaviti vozilo pred prelazom, odnosno pred željezničkom prugom
   Upotrijebiti zvučni znak upozorenja i što brže preći preko pruge
   Uvjeriti se da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće šinama i sa naročitom opreznošću vozilom preći preko željezničke pruge

18)

Koja je najveća dozvoljena brzina kretanja vozilom na putu van naselja, osim na autoputu, putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu?   60 km/h
   80 km/h
   100 km/h

19)

Kako ćete postupiti na raskrsnici ukoliko je na semaforu upaljeno žuto trepćuće svjetlo, a iznad semafora je istaknut znak „STOP“?   Obavezno zaustaviti vozilo
   Voziti bez zaustavljanja
   Uključiti uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača smjera

20)

Prema čemu prilagođavate brzinu kretanja vozila na putevima van naselja?   Prema vremenu putovanja za koje želim stići na odredište
   Prema trenutnim uslovima na putu i u saobraćaju
   Prema vrsti puta

21)

Šta može imati za posljedicu nepoštovanje ovog znaka?   Moguće zanošenje i izlijetanje vozila sa kolovoza
   Veću kontrolu prilikom upravljanja vozilom
   Moguće oštećenje ili lomljenje dijelova na vozilu

22)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Pokretni most
   Blizina obale

23)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Životinje na putu
   Divljač na putu

24)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda
   Zabrana preticanja svih motornih vozila, osim mopeda

25) Kojim vozilima nije dozvoljeno kretanje putem
označenim ovim saobraćajnim znakom?


   Vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku
   Vozilima čija ukupna visina ne premašuje visinu označenu na znaku

26)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Povećati pažnju
   Povećati brzinu kretanja vozila
   Smanjiti brzinu kretanja vozila

27)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Zabrana polukružnog okretanja;
   Obavezno polukružno okretanje

28)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze opasne materije
   Zabrana saobraćaja za vozila cisterne

29)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo
   Zabrana saobraćaja za teretno vozilo koje vuče priključno vozilo

30)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Obavezan smjer
   Obavezno polukružno okretanje

31)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   3 – 1 – 2
   2 – 1 – 3
   1 – 3 – 2

32)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   2 – 1 – 3
   3 – 2 – 1
   1 – 3 – 2

33)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   2 – 3 – 1
   3 – 2 – 1

34)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   2 – 1 – 3 – 4
   1 – 2 – 3 – 4
   1 – 2 – 4 – 3

35) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   1 – 3 – 2
   3 – 2 – 1
   2 – 3 – 1

36) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   4 – 1 – 2 – 3
   2 – 3 – 4 – 1
   2 – 3 – 1 – 4

37)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   3 – 2 – 1
   3 – 1 – 2
   2 – 3 – 1

38)

Kako ćete postupiti na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom kao na slici?   Obavezno zaustaviti vozilo jer se uključujem sa sporednog puta
   Obavezno zaustaviti vozilo zbog znaka „STOP“
   Nastaviti kretanje vozilom

39)

Kako ćete postupiti na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   Nastaviti kretanje vozilom jer nema niko sa desne strane
   Proći drugi jer sam sivom vozilu sa desne strane
   Zaustaviti se i propustiti oba vozila

40)

Kako ćete postupiti na raskrsnici
u saobraćajnoj situaciji kao na slici?     Proći prvi kroz raskrsnicu
   Propustiti crveno vozilo
   Zaustaviti se i propustiti oba vozila
   Proći kroz raskrsnicu prije žutog vozila