Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Da li je vozač motocikla dužan nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na putu?   dužan je nositi samo zaštitne naočale;
   da;
   ne.

2)

Koliko važi registracija vozila čija zapremina motora ne prelazi 50 ccm?   nije vremenski ograničena;
   jednu godinu;

3)

Kratko svjetlo na biciklu i mopedu mora biti izvedeno i podešeno tako da osvijetljeni dio ravnog puta:   nije duži od 35 m ni kraći od 10 m;
   nije duži od 50 m ni kraći od 10 m.

4) Izdata vam je vozačka dozvola za A1 podkategoriju. Kojim vozilima imate pravo upravljati?


   lakim motociklom čija zapremina motora ne prelazi 125cm3, a snaga ne prelazi 11kW;
   triciklom i četvorociklom na motorni pogon.

5)

Kolika je najveća dozvoljena širina prikolice koju vuče motocikl, moped i drugi dvotočkaš?   1,00 m;
   0,80 m.

6) Da li je vozač motocikla dužan pravilno koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje motociklom?


   ne;
   da;

7)

Kolika je najveća dozvoljena širina motocikla sa bočnom prikolicom?   1,60 m;
   2,00 m;
   2,50 m.

8)

Lice koje je položilo vozački ispit i kome je izdata vozačka dozvola za kategoriju A ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na brzom putu brzinom većom od:   60 km/h;
   90 km/h;
   100 km/h.

9)

Da li kandidat za instruktora vožnje A kategorije može polagati praktični dio ispita na motociklu zapremine motora do 125 ccm i snage motora do 11 kW?   da;
   ne.

10)

Kojim vozilima imate pravo upravljati ukoliko imate vozačku dozvolu B kategorije?   Mopedom
   Četvorociklom
   Vozilima čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg

11) Osnovna boja znakova opasnosti je?


   Žuta a ivice trougla su crvene
   Plava a simboli i natpisi su bijele boje
   Bijela a ivice trougla su crvene

12) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju/podkategoriju A1, A, B ili C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom:


   Na putu sa mokrim kolovozom
   Na autoputu brzinom većom od 120 km/h
   Koje nije obilježeno posebnim znakom

13) Da li vozač smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila:


   Da
   Ne, osim u slučaju neposredne opasnosti

14)

Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u:   Kategorije A, B, C, D i E
   Kategorije A, B, BE, C, CE, D i DE
   Potkategorije A1, B1, C1, D1, C1E i D1E

15) Pod pojmom biciklistička staza podrazumijeva se:


   Izgrađena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom
   Dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu

16) Kako ćete postupiti na raskrsnici ukoliko je na semaforu upaljeno žuto trepćuće svjetlo, a iznad semafora je istaknut znak „STOP“?


   Obavezno zaustaviti vozilo
   Voziti bez zaustavljanja
   Uključiti uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača smjera

17)

Prema čemu prilagođavate brzinu kretanja vozila na putevima van naselja?   Prema vremenu putovanja za koje želim stići na odredište
   Prema trenutnim uslovima na putu i u saobraćaju
   Prema vrsti puta

18) Pravo da upravlja motornim vozilom za kategorije A, B i BE stiče lice koje ima:


   16 godina
   17 godina
   18 godina
   19 godina


19) Motornim vozilom ne smije da se vuče?


   Bicikl
   Laki motocikl
   Motocikl sa bočnom prikolicom
   Motocikl bez bočne prikolice


20) Kako se naziva uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru sa jednom ili više saobraćajnih traka?


   Kolovozna traka
   Kolovoz
   Saobraćajna traka

21)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Put sa jednosmjernim saobraćajem
   Obavezan smjer

22) Šta treba izbjegavati nailaskom na ovaj saobraćajni znak?


   Vožnju prilagođenu uslovima koji vladaju na kolovozu
   Nagle pokrete točkom upravljača
   Naglo kočenje i zaustavljanje

23) Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?


   Da upravljamo vozilom po jednosmjernom putu
   Da je zabranjen saobraćaj iz suprotnog smjera

24)

Na koju opasnost upozorava ovaj saobraćajni znak?   Na blizinu dijela puta gdje je uz kolovoz neutvrđena bankina
   Na blizinu dijela puta gdje je zaleđen kolovoz

25) Tačan naziv saobraćajnog znaka je:


   Obavezno zaustavljanje
   Nailazak na put sa prvenstvom prolaza

26) Tačan naziv saobraćajnog znaka je:


   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila
   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim mopeda

27) Kako ćete postupiti nailaskom na ovoj saobraćajni znak?


   Nastaviti kretanje vozilom jer imam prvenstvo prolaza
   Smanjiti brzinu kretanja vozila i po potrebi zaustaviti vozilo
   Propustiti vozila iz suprotnog smjera

28) Tačan naziv saobraćajnog znaka je?


   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo
   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku laku prikolicu

29) Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?


   Smanjiti brzinu kretanja vozila i povećavati pažnju
   Predviditi mogućnost nailaska na poledicu na kolovozu
   Povećavati brzinu kretanja vozila

30) Kojim vozilima je zabranjeno kretanje putem označenim ovim saobraćajnim znakom?


   Bicikli
   Svim motornim vozilima

31) Kojim vozilima je dozvoljeno kretanje putem označenim ovim saobraćajnim znakom?


   Bicikli, mopedi i laki motocikli
   Motocikli

32)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Zabrana saobraćaja u oba smjera
   Zabrana saobraćaja u smjeru kretanja vozila
   Da se saobraćaj odvija iz suprotnog smjera

33) Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?


   Produžetak puta sa prvenstvom prolaza
   Završetak puta ili dijela puta sa prvenstvom prolaza

34) Kako ćete postupiti prilikom nailaska na saobraćajni znak sa dopunskom tablom, ukoliko nastavljate kretanje vozilom pravo?


   Propustiću vozila koja se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza
   Obavezno ću se zaustaviti
   Propustiću samo vozila sa desne strane

35) Kako treba postupiti prilikom nailaska vozilom na ovlašteno lice koje u vašem smjeru kretanja daje znak kao na slici?


   Izvršiti radnju skretanja udesno;
   Izvršiti radnju skretanja ulijevo;
   Obavezno se zaustaviti.

36) Kako treba postupati za vrijeme upravljanja vozilom i nailaskom na ovaj saobraćajni znak?


   Obavezno se zaustaviti, i krenuti ako nema vozila na putu sa prvenstvom prolaza
   Usporiti i bez zaustavljanja proći raskrsnicu, ako nema vozila na putu sa prvenstvom prolaza

37) Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?


   Mjesto gdje prestaju sve zabrane
   Put ili dio puta na kojem vozila imaju prednost prolaza prema vozilima koja se kreću putevima koji se ukrštaju, odnosno spajaju sa tim putem ili dijelom puta

38) Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?


   Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Povećavati pažnju i očekivati bicikliste
   Povećati brzinu kretanja vozila

39) Tačan naziv saobraćajnog znaka je?


   Zabrana saobraćaja za bicikle
   Zabrana saobraćaja za bicikle i mopede

40) Kako postupate za vrijeme upravljanja vozilom nailaskom na ovaj saobraćajni znak?


   Smanjujete brzinu kretanja vozila jer nailazite na opasnu krivinu udesno
   Izbjegavate kočenje u krivini
   Povećavate brzinu kretanja vozila

41) Kako treba postupiti vozač motocikla u saobraćajnoj situaciji kao na slici, ako je na vozilu javnog gradskog prevoza putnika uključen lijevi pokazivač smjera?


   nije dužan omogućiti autobusu uključivanje u saobraćaj;
   dužan je omogućiti autobusu uključivanje u saobraćaj;
   nije dužan omogućiti autobusu uključivanje u saobraćaj jer se autobus nalazi na sporednom putu.

42) U saobraćajnoj situaciji kao na slici učesnici u saobraćaju će proći kroz raskrsnicu sljedećim redoslijedom:


   Oba bicikla, crveni automobil, zeleni automobil
   Zeleni automobil, crveni automobil, pa bicikli
   Oba bicikla, zeleni automobil, crveni automobil

43) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   1 – 2 – 3
   1 – 3 – 2
   3 – 1 – 2

44) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   2 – 1 – 3
   1 – 3 – 2
   3 – 2 – 1

45) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   1 – 2 – 3
   2 – 1 – 3
   3 – 1 – 2

46) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   3 – 1 – 2
   2 – 1 – 3
   1 – 2 – 3

47) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   3 – 2 – 1
   1 – 2 – 3
   2 – 1 – 3

48) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   1 – 3 – 2
   2 – 3 – 1
   3 – 2 – 1

49) Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?


   Propustiti pješake koji prelaze preko pješačkog prelaza
   Proći prije pješaka
   Propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smjera

50)

U saobraćajnoj situaciji kao na slici kojom putanjom vozač motocikla mora izvršiti radnju skretanja ulijevo?   Putanjom broj 2
   Putanjom broj 1

51) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   2 – 3 – 1
   2 – 1 – 3
   1 – 3 – 2

52) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   1 – 2
   2 – 1

53) Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici mora postupiti vozač vozila broj 1


   Propustiti vozilo broj 3, a zatim proći prije vozila broj 2
   Propustiti vozilo broj 3, zatim propustiti vozilo broj 2 i zadnji proći kroz raskrsnicu

54) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   2 – 3 – 4 – 1
   2 – 3 – 1 – 4
   1 – 2 – 3 – 4

55) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici situaciji kao na slici?


   5 – 4 – 3 – 2 – 1
   1 – 2 – 3 – 4 – 5

56) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   1 – 2 – 3
   3 – 2 – 1
   2 – 1 – 3

57) Kojim vozilima u saobraćajnoj situaciji kao na slici nije dozvoljen prolaz na raskrsnici?


   Vozilo broj 1 i broj 3
   Vozilo broj 4 i broj 2

58) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   4 – 3 – 1 – 2
   3 – 4 – 1 – 2
   4 – 3 – 2 – 1

59) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   1 – 2 – 3
   2 – 3 – 1
   3 – 1 – 2

60) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   2 – 3 – 1
   1 – 3 – 2
   2 – 1 – 3

61) Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako imate namjeru proći raskrsnicu?


   Obavezno se zaustaviti, bez obzira ima li vozila sa lijeve strane u raskrsnici
   Nastaviti kretanje bez zaustavljanja jer me vozači vozila u raskrsnici moraju propustiti
   Zaustaviti se po potrebi, radi propuštanja vozila koja su već u raskrsnici, a potom proći kroz raskrsnicu

62) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   Autobus, kamion, motocikl
   Motocikl, autobus, kamion
   Motocikl i kamion istovremeno, pa autobus
   Motocikl, kamion, autobus


63) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   Tramvaj, a zatim istovremeno putnički automobil i motocikl
   Motocikl, putnički automobil, tramvaj
   Motocikl, tramvaj, putnički automobil

64) Koje vozilo će u saobraćajnoj situaciji kao na slici posljednje proći kroz raskrsnicu?


   Motocikl
   Policijsko vozilo koje drugom policijskom vozilu dolazi sa desne strane
   Policijsko vozilo koje se nalazi na putu sa prvenstvom prolaza

65) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   2 – 3 – 1
   3 – 1 – 2
   1 – 3 – 2