Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Na kojem nagibu parkirna kočnica motornog odnosno priključnog vozila mora obezbijediti nepokretnost vozila opterećenog do najveće dopuštene mase?   12 %
   18 %

2)

Opasne materije mogu da prevoze samo lica koja su, pored drugih zakonom propisanih uslova:   Navršila 21 godinu života
   Navršila 18 godina života
   Stručno osposobljena za rukovanje i prevoz opasnih materija

3)

U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa:   Veća od 3.500 kg
   Veća od 7.500 kg

4)

U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa   Veća od 3.500 kg, a manja od 7.500 kg
   Veća od 7.500 kg, a manja od 12.000 kg

5)

Kandidat za vozača CE kategorije može polagati ispit iz upravljanja motornim vozilom ako priključno vozilo ima nosivost od   Najmanje 2.500 kg
   Najmanje 3.000 kg

6)

Najveća dozvoljena masa skupa vozila C1E potkategorije ne smije preći:   10.500 kg
   12.000 kg

7)

Kada teretno motorno vozilo (osim tegljača namijenjenih za vuču poluprikolica) mora biti obilježeno oznakom za teško motorno vozilo?   Ako najveća dopuštena masa prelazi 12.000 kg
   Ako najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg
   Ako najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg.

8)

Kada priključna vozila moraju biti obilježena oznakama za duga priključna vozila?   Kad dužina,uključujući i rudu,prelazi 8m,a najveća dopuštena masa manja je ili jednaka 10.000 kg
   Kad je najveća dopuštena masa, bez obzira na dužinu priključnog vozila, veća od 10.000 kg;
   Sva priključna vozila moraju nositi oznaku za duga vozila.

9)

Koliko je vrijeme trajanja ispita iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1?   Najmanje 25 min
   Najmanje 35 min

10)

Kandidat za vozača CE kategorije može polagati ispit iz upravljanja motornim vozilom ako priključno vozilo ima nosivost od   Najmanje 2.500 kg
   Najmanje 3.000 kg

11)

U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija najveća dozvoljena masa ne prelazi   3 500 kg
   7 000 kg
   7 500 kg

12)

Na traktoru za vrijeme vožnje po javnim putu mora biti upaljeno:   Plavo rotaciono svjetlo
   Žuto rotaciono svjetlo

13)

Vozač teretnog motornog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg prije početka svoga radnog dana mora imati neprekidan odmor od najmanje:   8 h
   11 h
   12 h

14)

Zimsku opremu za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg i autobuse čine?   Zimski pneumatici na pogonskim točkovima
   Lanci za snijeg, lopata, vreća pijeska
   Pneumatici sa ekserima

15)

Vuča neispravnog vozila koje je natovareno opasnim materijama, obavlja se pomoću:   Užeta
   Automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom
   Krute veze (rude)
   Aslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo


16)

Na tovarnom sanduku teretnog motornog vozila dugom 9 m prevoze se željezničke šine koje se kontinuirano oslanjaju na pod tovarnog sanduka. Teret je pravilno utovaren ako:   Najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila prelazi za manje od 2 m
   Najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila prelazi za manje od 1,5 m
   Je najisturenija tačka tereta označena tablom kvadratnog obilka, dimenzija 50 x 50cm, obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila

17)

Tegljač je:   Motorno vozilo namijenjeno i opremljeno za vuču poluprikolice
   Motorno vozilo namijenjeno i opremljeno za vuču lake prikolice

18)

Širina motornih i priključnih vozila, uključujući izmjenjive nadgradnje za prihvat tereta, kao i svih uređaja koji se pri vožnji nalaze na vozilu, izuzimajući uređaje za čišćenje snijega i vozila namijenjenih za zimsko održavanje puteva, može biti maksimalne vrijednosti:   2,00 m
   2,50 m
   2,55 m
   4,50 m


19)

Kolika je najveća dozvoljena širina vozila sa stalnim ili izmjenjivim klimatizovanim nadgradnjama čiji su bočni zidovi uključujući i toplotnu izolaciju minimalne debljine 45 mm?   2,55 m
   2,60 m
   2,50 m

20)

Da li teret u rasutom stanju, kad se prevozi na javnom putu, mora biti prekriven na odgovarajući način kako bi se spriječilo rasipanje tereta?   Da
   Ne

21)

Teret na vozilu treba biti raspoređen i, prema potrebi, pričvršćen i pokriven tako da   Ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju
   Ne umanjuje vozaču preglednost puta
   Ne rasipa se po putu, osim sa desne strane
   Ne otežava upravljanje vozilom


22)

Ako teret na motornom ili priključnom vozilu sa bočne strane prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila mora se, noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, označiti svjetlom i katadiopterima koji:   Sa prednje strane daju bijelo a sa zadnje crveno svjetlo
   Sa prednje strane daju bijelo a sa zadnje narandžasto svjetlo
   Sa prednje i zadnje strane daju bijelo svjetlo

23)

Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4,5 h, nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od:   30 min
   45 min
   1 h

24)

Da li stop-svjetla mogu svijetliti u slučaju kada vozač koristi retarder?   Ne mogu
   Mogu

25)

Klinasti podmetači obavezni su za sva motorna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi:   5 t
   7,5 t

26)

Da li za vrijeme upravljanja vozilom kategorija C i D vozač smije da ima alkohola u krvi?   Da; do 0,5 g/kg
   Ne
   Da; do 0,3 g/k.

27)

Potvrda o slobodnom vremenu je:   Obrazac o evidenciji i razlozima ne korišćenja slobodnog vremena i odsustva vozača;
   Unifikovani obrazac o evidenciji i razlozima korišćenja slobodnog vremena i odsustva vozača, koju izdaje poslodavac

28)

Kad se na javnom putu van naselja koji ima jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila
u jednom smijeru, kreću jedno za drugim motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća
od 3.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara vozači su dužni da između svakog od tih vozila drže odstojanje od:   Najmanje 100 m i to na dijelu puta gdje je dozvoljeno preticanje
   Najmanje 500 m i to na dijelu puta gdje je dozvoljeno preticanje
   Najmanje 200 m, i to na dijelu puta gdje je dozvoljeno preticanje

29)

Digitalni tahograf je:   Uređaj u drumskom saobraćaju za bilježenje brzine i pređenog puta, kao i vremena rada i odmora, gdje se podaci zapisuju na tahografski listić na kojem vrh pisača ostvaruje zapis mehaničkim pritiskom na tahografski listić, a koji omogućava bilježenje podataka za jedan dan;
   Uređaj u drumskom saobraćaju za bilježenje brzine i pređenog puta, kao i vremena rada i odmora, gdje se podaci zapisuju u radnu memoriju i memorijsku karticu, a koji omogućava pohranjivanje podataka za period od 365 dana.

30)

Kad vozač upravlja vozilom koje je opremljeno analognim tahografom, na zahtjev ovlaštenog lica mora pokazati:   Samo tahografski listić za tekući dan
   Tahografski listić za tekući dan i prethodnih 28 dana
   Tahografski listić za tekući dan i prethodnih 21 dan

31)

Kolika su najveća dozvoljena osovinska opterećenja za pojedinačne pogonske osovine?   10 t
   11,5 t
   11 t

32)

Motorna i priključna vozila moraju biti obilježena znakom za označavanje sporih vozila, ako se zbog konstrukcijskih razloga, na ravnom putu ne mogu kretati brzinom većom od   40 km/h
   30 km/h

33)

Sedmično vrijeme vožnje ne smije biti duže od?   48 sati
   56 sati

34)

Ukupno akumulirano vrijeme vožnje tokom 14 dana uzastopno ne smije biti duže od:   96 sati
   90 sati

35)

Javni prevoz u drumskom saobraćaju:   Može se vršiti samo motornim vozilima
   Može se vršiti motornim i zaprežnim vozilima

36)

Ukupno dnevno vrijeme upravljanja autobusom u međugradskom saobraćaju ne smije biti duže od:   4,5 h
   7 h
   9 h

37)

Kolika je najveća dozvoljena dužina autobusa sa dvije osovine uključujući i pripadajuće dijelove koji se mogu skinuti?   13,50 m
   15,00 m

38)

Koliko kutija prve pomoći mora imati autobus sa više od 25 mjesta za sjedenje?   Jedna kutija
   Dvije kutije
   Tri kutije

39)

Najveća dozvoljena dužina skupa vozila koji se sastoji od autobusa i prikolice iznosi:   16,50 m
   17,50 m
   18,75 m
   20,00 m


40)

Tahograf je uređaj u vozilu koji bilježi   Silu kočenja vozila
   Brzinu i pređeni put vozila
   Vremena rada i odmora vozača

41)

U kojem slučaju autobus, osim autobusa za gradski saobraćaj, mora biti opremljen sa kočnim antiblokirajućim sistemom (ABS)?   Ako mu najveća dozvoljena masa prelazi 12 t
   Ako je proizveden poslije 1. januara 1994. godine
   Ako mu najveća dozvoljena masa prelazi 9 t

42)

Kandidat za vozača DE kategorije može polagati ispit iz upravljanja motornim vozilom ako prikolica ima najveću dozvoljenu masu od:   Najmanje 1.000 kg.
   Veću od 750 kg.

43)

Koliko kandidata za vozača D kategorije može ispitati ispitivač tokom jednog dana?   6 kandidata
   8 kandidata

44)

Brzina kretanja za autobuse, kad se kreću autoputem ograničava se na:   75 km/h
   80 km/h
   90 km/h
   100 km/h


45)

U slučaju kad vozilo nije opremljeno tahografom, a isto se koristi za obavljanje unutrašnjeg linijskog prevoza putnika na linijama ukupne udaljenosti do 50 km, vozač mora imati u vozilu:   Izvod iz rasporeda dužnosti i primjerak voznog reda
   Samo izvod iz rasporeda dužnosti

46)

Udvojena posada je:   Posada koju čine četiri vozača;
   Posada koju čine dva vozača (vozač koji upravlja vozilom i vozač u pripravnosti).

47)

Uređaj za davanje zvučnih signala ugrađen na motorna vozila koja spadaju u kategoriju/podkategoriju D i D1, mora proizvoditi zvukove jačine najmanje:   90 dB (decibela)
   93 dB (decibela)

48)

Vozač koji upravlja autobusom, po pravilu, prije početka svog radnog dana imati neprekidan odmor od najmanje:   10 h
   8 h
   11 h

49) Redovni sedmični odmor je:


   Odmor koji neprekidno traje najmanje 45 sati
   Odmor koji neprekidno traje najmanje 48 sati

50)

Vozač koji upravlja „skupom vozila“ čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom:   Duže od 4,5 h
   Duže od 5 h
   duže od 9 h