Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Koliko vozila u nizu čini kolonu?   Najmanje 3 vozila
   Najmanje 5 vozila

2)

Koje radnje morate preduzeti prije vršenja radnje polukružnog okretanja?   Predhodno se uvjeriti da je radnju moguće obaviti na bezbjedan način
   Uključiti uređaj za istovremeno paljenje svih pokazivača smjera
   Uključiti lijevi pokazivač smjera i vozilom zauzeti pravilan položaj u saobraćajnoj traci

3)

Međunarodna vozačka dozvola:   Može se zamijeniti za vozačku dozvolu BiH
   Ne može se zamijeniti za vozačku dozvolu BiH

4)

Pojam „saobraćajna traka“ podrazumijeva se:   Uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj motornih vozila;
   Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila.

5)

Gdje se na putu postavljaju smjerokazni stubići sa crvenim reflektujućim katadiopterima?   Uz lijevu ivicu kolovoza;
   Uz desnu ivicu kolovoza;
   Samo ispred opasnih krivina.

6)

Svjetlosni saobraćajni znak „žuto trepćuće svjetlo“ obavezuje sve učesnike u saobraćaju:   Na najavu crvenog svjetla
   Na najavu zelenog svjetla
   Na kretanje sa povećanom opreznošću, i da uređaj za davanje svjetlosnih znakova nije u funkciji regulisanja saobraćaja

7)

Za vrijeme upravljanja motornim vozilom na autoputu vozač ne smije: (više tačnih odgovora)   Mijenjati saobraćajnu traku kojom se predhodno kretao
   Kretati se vozilom unazad
   Obavljati radnju polukružnog okretanja

8) Kojim vozilima imate pravo upravljati ukoliko imate vozačku dozvolu B kategorije?


   Mopedom
   Četvorociklom
   Vozilima čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg

9)

Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini određeno najmanje 10 kaznenih bodova:   Biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana
   Biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana
   Biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa

10)

Vozač koji na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa ne pokaže potrebno znanje može, na svoj zahtjev, pristupiti ponovo provjeri:   Poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere
   Poslije isteka 30 dana od dana prethodne provjere

11)

Uređaj za vožnju unazad, kad je upaljen, mora osvjetljavati put svjetlom:   Bijele boje
   Bijele ili žute boje

12) Osnovna boja znakova opasnosti je?


   Žuta a ivice trougla su crvene
   Plava a simboli i natpisi su bijele boje
   Bijela a ivice trougla su crvene

13)

Uređaj za upravljanje vozilom mora biti pouzdan i izveden tako da:   Vozač može lako, brzo i na siguran način mijenjati smjer kretanja vozila
   Se prednji točkovi vozila, pri kretanju vozila po vodoravnoj ravnoj površini, nakon oslobađanja točka upravljača, sami vraćaju u položaj za pravolinijsko kretanje
   Omogućava slobodan hod točka upravljača na vozilu veći od 30°

14)

Na kojem nagibu parkirna kočnica „skupa vozila“ mora obezbijediti nepokretnost cijelog skupa vozila, a da pritom skup vozila ne bude kočen na drugi način?   6 %
   12 %

15)

Kako će ovlašteno lice postupiti prema vozaču koji odbije da se podvrgne ispitivanju, odnosno stručnom pregledu na koji je upućen radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazavane dejstvom alkohola?   Odrediće mu rok u kojem se mora podvrgnuti ispitivanju, odnosno pregledu
   Na licu mjesta ćemu privremeno oduzeti vozačku dozvolu
   Isključiti vozilo iz saobraćaja

16)

„Stop-svjetla“ ne moraju imati vozila koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu veću od:   25 km/h
   30 km/h

17)

Radna mašina po svojim konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od:   25 km/h
   30 km/h
   40 km/h

18) „Centralni registar“ je evidencija:


   Samo o vozačima
   Samo o vozilima
   O svim vozačima i vozilima

19)

„Brzi put“, u pravilu:   Nema zaustavnih traka
   Ima zaustavnih traka

20)

Međunarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od:   Jedne godine
   Dvije godine, odnosno na period propisan međunarodnim ugovorom
   Tri godine

21)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze opasne materije
   Zabrana saobraćaja za teretna vozila koja prevoze opasne materije

22)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno dvoosovinsko opterećenje
   Zabrana saobraćaja za vozila čije opterećenje po jednostrukoj osovini prelazi opterećenje označeno na znaku

23)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Pješačka staza
   Zona smirenog saobraćaja

24)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Put sa jednosmjernim saobraćajem
   Obavezan smjer

25)

Koja vozila se obilježavaju oznakom kao na slici?   Duga vozila
   Vozila čija širina prelazi 2,5 m

26)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Obavezni smjerovi
   Dozvoljeni smjerovi

27)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Najmanja dozvoljena brzina
   Najveća dozvoljena brzina
   Brzina koja se preporučuje na određenom dijelu puta

28)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Početak autoputa
   Početak brzog puta
   Početak puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila

29) Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?


   Povećati brzinu kretanja vozila
   Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Računati na mogućnost udara bočnog vjetra sa desne strane

30)

Koje značenje imaj ovaj saobraćajni znak?   Obavezno zaustaviti vozilo
   Nailazak na raskrsnicu regulisanu svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom
   Nailazak na put sa prvenstvom prolaza

31)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   2 – 3 – 1
   1 – 3 – 2
   2 – 1 – 3

32)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   3 – 2 – 1
   3 – 1 – 2
   1 – 2 – 3

33)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   3 – 1 – 2
   2 – 1 – 3

34) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   3 – 2 – 1
   2 – 1 – 3
   1 – 2 – 3

35)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   3 – 2 – 1
   2 – 1 – 3
   1 – 3 – 2

36) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   2 – 3 – 1
   2 – 1 – 3
   3 – 1 – 2

37)

Koji je redoslijed prolaska učesnika u saobraćaju na raskrsnici u situaciji kao na slici?   3, pa 2 i 1 istovremeno
   2 i 1 istovremeno, pa 3

38)

Da li je u saobraćajnoj situaciji kao na slici dozvoljeno izvršiti radnju polukružnog okretanja vozilom kojim upravljate?   Da
   Ne

39)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   1 – 3 – 2
   1 – 2 – 3
   3 – 1 – 2

40)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   1 – 3 – 2
   3 – 1 – 2
   2 – 3 – 1